Osporavanje negativnih bazičnih uverenja

Osporavanje negativnih bazičnih uverenja

U jednom od prošlih tekstova bilo je reči o tome šta su negativna bazična uverenja. Govorili smo da su to zaključci o nama samima do kojih smo došli u periodu detinjstva ili adolescencije, najverovatnije na osnovu negativnih iskustava koja smo imali. Na primer, dete...
Kako se razvija nisko samopouzdanje

Kako se razvija nisko samopouzdanje

U osnovi niskog samopuzdanja stoje, bazična, duboko ukorenjena, negativna uverenja o nama samima i o tome kakvi smo mi kao osobe. Ova uverenja se često uzimaju kao činjenice ili istine o našem identitetu. U ovom tekstu ćemo govoriti o tome kako se ova negativna...
Racionalna i iracionalna uverenja

Racionalna i iracionalna uverenja

Prema shvatanju REBT (Racionalno emocionalno bihejvioralne terapije) teorije ljudska bića su biološki preodređena da razmišljaju racionalno ali i iracionalno. U većini životnih situacija mi razmišljamo racionalno, što znači da su naša razmišljanja i procene okolnosti...
Greške u mišljenju koje su uzrok emocionalnih problema

Greške u mišljenju koje su uzrok emocionalnih problema

Tvorac kognitivne terapije je Aron Bek, američki psihijatar. Ova vrsta terapije nastala je na osnovu Bekovog proučavanja i istraživanja kognitivnih sadražaja koje su iznosili njegovi depresivni pacijenti. Osnovna pretpostavka kognitivne terapije jeste da emocionalne...
KBT i REBT

KBT i REBT

Kognitivno-bihejvioralna terapija (skraćeno CBT, eng. Cognitive Behavioral Therapy) je oblik psihoterapije koji naglašava važnost uloge mišljenja (kognicije) u onome šta osećamo i kako se ponašamo. Naša osećanja i ponašanja su pod direktnim uticajem našeg mišljenja....