Emocionalni problemi

Zavisni poremećaj ličnosti i ispoljavnje anksioznih poremećaja

Šta su poremećaji ličnosti? Poremećaji ličnosti se manifestuju kao relativno trajni i disfunkcionalni obrasci ponašanja, mišljenja i emocionalnog reagovanja u većini socijalnih situacija. Osobe kod kojih postoji poremećaj ličnosti obično imaju neadekvatnu interpretaciju svojih i ponašanja drugih ljudi, intenzitet i trajanje osećanja nisu u skladu sa situacijama, postoje disfunkcionalnosti u relacijama sa drugima, smanjena je […]