Individualne razlike

Ako uzmemo bilo koju fizičku, fiziološku, anatomsku, psihološku ili neku drugu karakteristiku ljudi, izmerimo je kod većeg broja pojedinaca (individua) ustanovićemo postojanje individualnih razlika među ljudima u pogledu date izmerene karakteristike. Većina tih...