Psihološke teme

Individualne razlike

Ako uzmemo bilo koju fizičku, fiziološku, anatomsku, psihološku ili neku drugu karakteristiku ljudi, izmerimo je kod većeg broja pojedinaca (individua) ustanovićemo postojanje individualnih razlika među ljudima u pogledu date izmerene karakteristike. Većina tih karakteristika rasprostire se u populaciji u vidu normalne raspodele (tzv. Gausove krive). Uprošćeno rečeno, to znači da najveći broj ljudi ima srednje […]