Da bismo postigli ono što želimo potrebno je da prođemo kroz proces koji sadrži nekoliko faza.

Faza 1: Šta zaista želimo? – preciziranje želje

Prva faza jeste definisanje želje, odnosno prepoznavanje, ekspliciranje i jasno imenovanje onoga što želimo. Želje se tiču onoga kako želimo da se osećamo. Na primer ljudi žele da se osećaju sigurno, voljeno, prihvaćeno i cenjeno, žele da imaju seks, da imaju pozitivnu sliku o sebi itd. Dakle, otkrijte i imenujte šta je to što zaista želite. Uvek se fokusirajte na jednu po jednu želju. Nekada je osobi jasno šta želi a nekada je potrebno da osoba jasno definiše, ekslicira i definiše svoje želje.

Faza 2: Postavljanje cilja

Druga faza je određivanje cilja na osnovu želje koju ste definisali. Cilj predstavlja sredstvo za ostvarenje vaše želje. Cilj je ono što će osobi zadovoljiti želju. Na primer ako želim da budem voljen i prihvaćen, cilj može biti pronalaženje partnera (devojke, momka i sl.).

U ovoj fazi jako je važno da procenite:

 1. Da li je vaš cilj realističan, odnosno ostvariv u dogledno vreme i u datom kontekstu?
 2. Da li je cilj socijalno prihvatljiv, da li ne nanosi štetu drugima i ne izlaže vas riziku od kazne?
 3. Da li je cilj jednostavan ili kompleksan odnosno da li zahteva podelu na nekoliko etapa gde svaka podrazumeva ostvarenje jednog po jednog podcilja?
 4. Da li ste cilj definisali dovoljno specifično i precizno?
 5. Da li ste formulisali cilj u pozitivnom smeru, odnosno da li ste definisali šta je to što želite da postignete umesto toga šta je to što želite da izbegnete?

Faza 3: Kreiranje plana

Treća faza jeste formulisanje planova. Planovi predstavlju konkretne akcije koje će voditi ka definisanom cilju.

Da biste definisali plan upitajte sebe:

 1. Šta je to sve što treba da uradim da bih postigao ovaj cilj?
 2. Koje konkretne korake treba da napravim u realizaciji ovog cilja?
 3. Da li treba da nešto promenim u svom dosadašanjem ponašanju i pristupu?
 4. Šta je to novo što treba da uradim a to nisam uradio do sada da bih ostvario ovaj cilj?

Faza 4: Definisanje resursa

Četvrta faza podrazumeva definsanje resursa. Resursi su sve ono što vam je potrebno da biste ostvarili plan koji vodi ka cilju.

Upitajte sebe:

 1. Da li mi nedostaju neke veštine, informacije i sredstva da bih ostvario ovaj cilj?
 2. Šta je to što mi nedostaje i kako to da obezbedim?
 3. Da li imam dovoljno motivacije i ako nemam kako da je kreiram?

Faza 5: Realizacija u praksi

Peta faza predstavlja implementaciju odnosno primenu definisanih planova u praksi. Vaša blizina cilju direktno je proporcionalna količini akcije koju ste preduzeli da biste ostvarili svoje planove. Najveći neprijatelji u ovoj fazi mogu biti odlaganje i izbegavanje.

Faza 6: Povratne informacije

Šesta faza su povratne informacije. Povratne informacije se odnose na rezultate koje postižete primenjujući vaš plan. Rezultati mogu biti takvi da govore da se približavate ili odaljavate od cilja. I u jednom i u drugom slučaju imate korisne informacije koje vam govore da li da nešto menjate ili samo nastavite dalje sa realizacijom planova.

Ako je potrebno da nešto menjate otkrijte da li ste dobro definisali vaš cilj ili je problem nastao u definisanju planova i/ili njihovoj implementaciji. Imajte na umu da jedna te ista želja može biti pretočena u različite ciljeve a često isti cilj se može ostvariti na više alternativnih načina.

Preporučljivo je da kada budete prolazili kroz svaku od faza, sve što ste definisali stavite na papir. Zašto je to važno? Zato što stavljajući nešto na papir vi imate od toga dve koristi:

 1. Eksplicirate svoje misli, eksternalizujete ih i tako ih činite jasnijim i podložnijim objektivnijoj evaluaciji i eventualnoj korekciji.
 2. Obavezujete se da ćete ostati privrženi i uporni do postizanja cilja i na taj način jačate vašu motivaciju.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com